1.) Szolgáltató adatai:
Maros Szilvia – adószámos magánszemély, a szálláshelyet üzemeltető Székhely: 3559 Répáshuta, Herman Ottó u. 7.
Adószám: 56906875-2-25
Szolgáltatás címe: 3559 Répáshuta, Rákóczi u. 17. HRSZ: 020/61. Tel.: +36 30 139 5359
weboldal: www.chaletforyou.com

2.) Általános szabályok:
(a) Jelen „Általános Szerződési Feltételek” – a továbbiakban: ÁSZF – szabályozza a szolgáltató által 3559 Répáshuta, Rákóczi u. 17. HRSZ: 020/61. alatt üzemeltetett Chalet for you szálláshelyen nyújtott szállásszolgáltatás és az ahhoz kapcsolódóan a szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
(b) Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.

3.) A szerződő fél/felek:
(a) A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes személy, jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szállás-, vagy egyéb szolgáltatását (a továbbiakban együttesen: szolgáltatás) ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.
(b) A szolgáltató és a vendég a – feltételek teljesülése esetén – a szükség szerint a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak – a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

4.) A foglalás és a szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása:
(a) A vendég írásban – e-mailben, a chaletforyou.com weboldalon, vagy egyéb webhely foglalási rendszeren keresztül – küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 36 órán belül ajánlatot küld a vendég részére.
(b) A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre (a továbbiakban: foglalás), és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel a foglalás írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.
(c) A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.

(d) Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott vendégházat a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
(e) A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.
(f) A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.

5.) A lemondási feltételek:
(a) A vendég a 4. pont szerint létrejött foglalását az alábbi feltételek mentén lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát legkésőbb az érkezési idő lejártáig írásban megküldi a szolgáltató részére:
(aa) amennyiben a lemondás az érkezési idő lejárta előtt több mint 30 nappal történik, úgy a vendég kérése és a szálláshely szabad kapacitása függvényében
(aaa) a lemondott foglalásra befizetett foglalási díj teljes összege felhasználható egy másik foglalásnál vagy
(aab) 2.000,- Ft adminisztrációs költség levonását követően a fennmaradó foglalási díjat a szolgáltató visszautalja a vendég által megjelölt számlaszámra,
(ab) amennyiben a lemondás az érkezési idő lejárta előtt 29-15 napon belül történik, úgy a lemondott foglalásra befizetett foglalási díj 50 %-a levonásra kerül és nincs lehetőség átfoglalásra, továbbá
(ac) amennyiben a lemondás az értkezési idő lejárta előtt 14 napon belül történik, úgy úgy a lemondott foglalásra befizetett foglalási díj 100 %-a levonásra kerül és nincs lehetőség átfoglalásra.
(b) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei – így például akciós ajánlatai – foglalása, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

6.) A szolgáltató által alkalmazott árak:
(a) A szolgáltatás érvényben lévő árai a www.chaletforyou.com weboldalon feltüntetett árak.
(b) A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott.
(c) A szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának – így pl.: általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó – jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.
(d) A szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.

(e) A szolgáltató vállalja, hogy az aktuális árait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.chaletforyou.com weboldalon közzéteszi.

7.) A fizetés módja és annak garanciája:
(a) A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes, a tartózkodás egészére számított ellenértékét feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.
(b) A vendég a tartózkodás időtartamára számított teljes összeg 100 %-át a foglalás 4. pont szerinti léttrejöttét követő 3 munkanapon belül banki átutalással vagy SZÉP kártyás jóváírással köteles kiegyenlíteni a szolgáltató részére, amely díj a szolgáltatás megkezdéséig foglalási díjnak minősül.
(c) A foglalás a foglalási díj teljes összegének szolgáltató bankszámláján történő jóváírásával garantált.

8.) A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:
(a) A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt vendégházat az érkezés napján 15:00 órától 18:00 óráig foglalhatja el (a továbbiakban: értkezési idő, vagy check in) és azt az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig (a továbbiakban: check out) köteles elhagyni.
(b) Abban az esetben, ha a vendég a vendégházat az érkezési napon a 8.(a) pontban meghatározott check in időpont előtt kívánja elfoglalni, azt felár ellenében a szabad kapacitás függvényében megteheti.
(c) A szolgáltató vendégei számára nem teszi lehetővé háziállatok elszállásolását, behozatalát. (d) A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal
felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
(da) a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott vendégházat, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,
(db) a vendég a vendégház házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
(dc) a vendég nem tartja be a vendégház biztonsági szabályzatát – pl.: a házban dohányzik – és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,
(dd) a vendég kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít. Gyermek, ill. önmagát ellátni nem képes vendég szintén nem veheti igénybe a vendégház szolgáltatásait.
(df) a szerződő fél vagy a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garanciavállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.
(e) Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.
(f) A vendég a vendégház összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.

9.) A vendég jogai:
(a) A szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt vendégház, valamint a szálláshely azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.
(b) A vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a helyszínen szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.

10.) A vendég kötelezettségei:
(a) A vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.
(b) A vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szállásadónál és minden szükséges adatot a tulajdonos rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.

11.) A vendég kártérítési felelőssége:
(a) A vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak.
(b) A vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.

12.) A szolgáltató jogai:
(a) Amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket a vendégházba magával vitt.

13.) A szolgáltató kötelezettségei:
(a) A szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.
(b) A szolgáltató köteles a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a problémát kezelni 14.) A szolgáltató kártérítési felelőssége:
(a) A szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.
(b) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vendégházon belül kijelöljön olyan helye(ke)t, ahová a vendég nem léphet be. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.
(c) A szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a szolgáltatónál.
(d) A szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá a vendégházba és onnan történő szállítás során.

15.) Titoktartás:
(a) A szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a vendég a szolgáltató tudomására hozta – a szerződő fél vonatkozó belső szabályai szerint eljárni.

16.) Vis maior:
(a) Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis maior – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek vállalják, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

17.) A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:
(a) A szerződő felek közötti jogviszonyra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény – rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(b) A szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő felek a Miskolci Járásbíróság kizárólagos illetékességét, ennek hatásköre hiányában a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

18.) A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó kiegészítő feltételek:
(a) A Szolgáltató weboldalán elérhető szolgáltatások használatával a weboldalt használó (jelen pontban a továbbiakban: Felhasználó) elfogadja a jelen pontban felsorolt feltételeket.
(b) A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalon közölt minden információ pontos legyen a feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Szolgáltató sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget, illetve szavatosságot a weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül azon bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.
(c) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. Az ajánlatok jogilag nem kötelező érvényűek, és semmilyen formában nem jelentenek kötelezettséget a Szolgáltató számára. A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a Felhasználó saját felelőssége.
(d) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.
(e) A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Szolgáltató weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre a weboldal hivatkozik.
(f) A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
(g) A Szolgáltató – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

(h) Szerzői jog
(h.1.) A Szolgáltató weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom és azok elrendezése, különösen nevek, logók illetve grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak.
(h.2.) A weboldal tartalma egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása különösen reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, vagy tárolása, a személyes használaton túl kizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
(h.3.) A weboldal teljes tartalma a Szolgáltató tulajdona, illetve rendelkezése alatt áll. A weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Amennyiben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény másként nem rendelkezik, a weboldal egyetlen része sem másolható vagy publikálható a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
h.4.) Személyes használat körében a weboldal tartalmának, vagy kivonatainak számítógépen tárolása, illetve kinyomtatása a felhasználó részére megengedett.
h.5.) A weboldalra feltöltött vagy Szolgáltatóhoz küldött üzenetek tartalmáért és a benne foglalt információk valóságtartalmáért és pontosságáért egyedül a küldő felel. A weboldal a látogatóknak nyújtott szolgáltatás. A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására vagy kiegészítésére.
h.6.) A Szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő weboldal- használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.
i) Amennyiben a hatályos jogszabályok szerint a jogi nyilatkozat bármely feltétele érvénytelennek minősülne, az nem érinti a többi feltétel érvényességét.

 


Adattovábbítási nyilatkozatot SimplePay fizetés esetén

Tudomásul veszem, hogy a(z) Maros Szilvia (Adószámos magánszemély), 3559 Répáshuta, Herman Ottó u. 7. adatkezelő által a(z) chaletforyou.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefon, számlázási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff